Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 - 16:30)

Hangi Hizmeti,

Nasıl Alırım?

Yapı Kullanma İzni ve Yapı Ruhsatı Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?
YAPI KULLANMA İZNİ VE YAPI RUHSATI BAŞVURU EVRAKLARI

EK DOSYA İÇİN TIKLAYINIZEKSİK EVRAKLA BAŞVURULMAMASI RİCA OLUNUR!


GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ İMAR DURUM BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1. TAPU ÖRNEĞİ
2. EĞER VEKALETEN BAŞVURULUYORSA NOTER ONAYLI VEKALETNAME
3. DİLEKÇE
4. İMAR DURUMU ÜCRET MAKBUZ FOTOKOPİSİ


Planlama Biriminin İstenilen Evrakları Nelerdir?

PLANLAMA BİRİMİ

 

1 

 


 Planlama Birimi Hizmetleri

 Düzenleme Sahası Seçimi : 

Uygulama İmar planı olan yerlerde, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak "Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Teknik Komisyon tarafından tespit edilir.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-Tapu Belgesi
-İmar Durumu
-Düzenleme Sahası Harcı
-Vekaletname (gerekirse)

 2
İmar Planı Uygulaması :


Seçili düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesine göre hazırlanan; mevzuata, uygulama imar planı ve notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturma ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve taouya tescil işlerinde esas alınan arazi düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.

İstenen Belgeler:

-Dilekçe
-Serbest Harita Mühendislerince yasa ve yönetmeliklere uygun ilgili işlemli dosya
-Vekaletname (gerekirse)
-Muvafakatname

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Düzenleme sahası Encümen Kararı
-Düzenleme sahası gösterir onaylı pafta sureti
-Durum Haritası
-Düzenleme ortaklık payı oranı hesap cetveli
-Ada ve pafta Bölüm krokisi
-Dağıtım cetveli
-Özet cetveli
-Tahsis Ceveli
-Yeni imar ada alanları hesabı cetveli
-Ada ölçü krokileri
-Koordine özet ve alan hesabı cetvelleri
-Aplikasyon hesap çizelgeleri
-Onaylı tapu Kayıtları örnekleri
-Sayısallaştırılmış kadastro parsellerinin ölçü ve alan hesapları
-Ayırma çapı ve ihdas hesap ve krokileri (varsa)
-Nirengi, Poligon ve Rs noktaları
-Ölçü cetveli
-Hesap cetveli
-Koordinat özet cetveli
-Kanava
-Röper Krokileri

3


Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri:

(3194) Sayılı İmar Kanunu'nun 16.Maddesine Tabi İşlemler)

Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme ve ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-İmar durumu Belgesi
-Serbest Harita Mühendislerince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası İçinde Bulunması Gerekli Belgeler

-Değişiklik Haritaları, Yapım ve Kotrol Bilgileri
-Tescile konu Harita ve Planların kontrol formu
-Teknik Rapor
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu belgesi aslı
-Tapu senedi aslı
-Durum haritası
-Tescil bildirimi(Beyanname)
-Ölçü Krokisi
-Koordinat özeti ve Alan hesabı
-Aplikasyon hesabı
-Röper Krokileri
-Ayırma ve Birleştirme işleminde birden fazla malik varsa maliklerin noterden konuyla ilgili muvafakatları

4


Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)

Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

İstenilen Belgeler:

-Dilekçe
-Harita Mühendisince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası içinde bulunması gereken belgeleri

-Tapu senedi
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu
-Yapı yeri uygulama sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (Onaylı)
-Harita Mühendisleri odası Tip Sözleşmesi
-Harita Mühendisleri odası oda sizil kayıt belgesi
-Taahütname ve imza sirküleri
-Yapı Yeri Uygulama Krokisi
-Yapı yeri kot krokisi
-İmar hattı Krokisi
-Rs ve Poligon Röperleri
-Teknik rapor

5
67
89Ruhsat Sonrası İzinler :

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı

Temel Vizesi : Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı
-Yapının Fotoğrafı

Subasman VizesiBelediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre bina veya binaların subasman seviyesinde geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vizedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı
-Yapının Fotoğrafı
-Yapı Denetim Şirketi "Subasman Vizesi Olur" Belgesi (Yapı Denetimli değilse İnşaat Mühendisi Fenni Mesulu tarafından onaylı "Subasman Vizesi Yapılmasında Sakınca Yoktur" yazısı)
-Beton numunesi labaratuar raporları (Bodrum kat olanlarda : Temel, kolon veya perde, tabliye tutanakları)
-Beton, çelik çubukları çekme deney raporlarıNumarataj İşlemleri :

NUMARATAJ BELGESİ: 31/07/2006 tarih ve 26245 Sayılı Resmi GAzete'de yayaınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Güzelbahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-İşlemin takibi halinde vekaletname fotokopisi
  *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

Numarataj Krokisi:Numarataj belgesi ekinde verilen yapının cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokağa göre kat adedini, bağımsız bölümlerin kapı numaralarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Tapu Fotokopisi
-Yapı Kullanma İzin Belgesi
-Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
-Tüzel kişilikler için Şirket imza sirküleri fotokopisi
-İşlemin Takibi halinde vekaletname fotokopisi
 *(Gerek duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir)

10


Yapı Denetim Şirketlerinin Dikkatine!

Temel ve Subasman Vizeleri Başvuruları Artık
Yapı Denetim Şirketleriniz Tarafından Yapılacak Olup, Dilekçe Örnekleri Aşağıdaki Gibidir.

Temel Yapı Denetim Vizeleri Başvuru Dilekçesi

Yapı Denetim Subasman Vizeleri Başvuru Dilekçesi

İşyeri Ruhsatları İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

İŞYERİ RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

* TAPU FOTOKOPİSİ (Mülk Sahibinden)
* KİRA KONTRATI
* YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* NUMARATAJ BELGESİ (İmar Müdürlüğünden)
* ODA KAYIT BELGESİ
* SİCİL TASTİKNAMESİ
* VERGİ LEVHASI
* YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP FATURASI
* İTFAİYE RAPORU (GSM VE Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin)
* USTALIK BELGESİ
* ÇALIŞANLARA AİT ADLİ SİCİL BELGESİ, HİJYEN EĞİTİM BELGELERİ, SAĞLIK RAPORU VE KİMLİK FOTOKOPİLERİ
İŞ YERİ AÇMA YÖNETMELİĞİ

Örnek 1 : SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Örnek 2 : GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

Evlilik İşlemleri İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?
T.C.
GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EVLENDİRME MEMURLUĞU


Mutluluğa Giden Yolda Sizden İstediklerimiz


Evlenecek Çiftlerimizin

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanlarının aslı (ehliyet, kurum kimliği vb. geçerli değildir), yabancılar için pasaportunun aslı
  2. 4’er adet vesikalık fotoğraf (en fazla 6 ay önce çekilmiş)

ile belediyemize başvurmaları gerekmektedir.

Başvurusu alınan çiftlere sağlık raporu formları verilerek Aile Hekimi’ne sevk edilir. Sağlık raporu formunu aile hekiminden alan çiftlerimize tekrar belediyemize geldiklerinde nikah tarihi verilir.


Müracaat Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Çiftlerin Müracaata birlikte gelmeleri gerekmektedir.
  • 18 yaşını doldurmamış çiftlerin anne babaların muvafakatnamesi gerektiğinden, anne babaları ile (nüfus cüzdanlarının aslı ile) birlikte başvurmaları gerekmektedir. (Yaş konusundaki detaylı bilgiyi memurluğumuzdan alınız)
  • Boşanmış ya da eşini kaybetmiş bayanlar kanunen 300 gün sonra evlenebilmektedirler. Bu tarihten önce evlenmek isteyenlerin Aile Mahkemelerine başvurarak “İddet Müddeti Kaldırılması Kararı” almaları gerekmektedir.
  • Evlenecek olan yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkesinden alacakları Çok Dilli Bekarlık Belgesi ve çok dilli doğum belgesi ile direk müracaat edebilirler. Çok Dilli Bekarlık Belgesi olmayanlar ise yine ülkelerinden aldıkları Apostilli evlenme ehliyet belgesi, bekar olduğunu gösteren belge ve doğum belgelerini yeminli Türkçe tercümana çevirisi ile birlikte Kaymakamlık ya da Valilik makamına onaylatarak belediyemize başvurabilirler. Belgelerini Ankara’daki Konsolosluklardan temin edenler onaylarını Dışişleri Bakanlığı’nda yapmaları gerekmektedir.
  • Başvuru için gereken her evrak en fazla 6 ay önce verilmiş olmalıdır, eski tarihli evraklar kanunen işleme alınmamaktadır.

 

Nikah ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Nikah esnasında nikah şahitlerinin nüfus cüzdanlarını (veya T.C.K. no yazan bir kimlik belgesini) nikah memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Kimlik yenileme işleminizi evlilikten 1 hafta sonra herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak yapabilirsiniz.


T.C. Güzelbahçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu: 0232 234 20 20 Dahili 1212

*Bütün salon hizmetleri sadece salon kirasını kapsar, ek hizmet bulunmamaktadır.

T.C. Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdüdürlüğü: 0232 234 20 20 Dahili 1516


Not: Evlendrime harç ve ücretleri güncel mali yıl "Birim Tarife Cetvellerinde" yer almaktadır.