GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ

*KENT KONSEYİ NEDİR?

13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine göre Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazete ile son şekli verilen Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır.